facebook-call facebook-call

יפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס. ייפוי הכוח המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו. מיופה כוח, יהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו, ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לעניינים רפואיים, אישיים או רכושיים – או רק לחלקם. הוא יכול לכלול גם "הנחיות מקדימות", בהן יבהיר איך הוא מבקש ממיופה הכוח לפעול בעתיד.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, בשל הידרדרות במצבו.

הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם. הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך, שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעניינו בעצמו.

כיצד מתן ייפוי הכוח מתבצע?

לרוב, הממנה יבחר במיופה כוח על סמך יחסי אמון וקרבה עמו (לדוגמא: בן או בת זוג,

הורים וילדים) או בשל מומחיותו או ניסיונו המקצועי (לדוגמא: רואה חשבון או עורך דין).

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו – האישיים, הרפואיים והרכושיים או רק לחלקם.

עריכת ייפוי הכוח המתמשך והחתימה עליו מתבצעות בפני עורך דין ייפוי כוח מתמשך שעבר הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך (או בפני בעל מקצוע אם הממנה מבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי, כפי שיפורט בהמשך). בנוסף לחתימת הממנה, נדרשת גם חתימת מיופה הכוח. חתימות אלו מהוות הסכמה לתוכן ייפוי הכוח המתמשך.

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?

 1. האדם אשר מעניק ייפוי כוח על ענייניו ("הממנה") והאדם שיהיה מוסמך לקבל החלטות ולבצע אותן בשמו ("מיופה הכוח") חייבים להיות מעל גיל 18.
 2. ייפוי כוח מתמשך יערך וייחתם בפני עורך דין ייפוי כוח מתמשך שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי.
 3. אדם אשר יחולו עליו אחד או יותר מהתנאים הבאים לא יוכל להתמנות כמיופה כוח בייפוי כוח מתמשך:
  • אדם שמונה לו אפוטרופוס, או שכבר קיים לגביו ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף. עורך הדין שהחתים על ייפוי הכוח המתמשך או בעל מקצוע שהחתים על ייפוי כוח מתמשך רפואי (רופא , פסיכולוג, אח או עובד סוציאלי).
  • מי שהוכרז פושט רגל על ידי בית המשפט (ולא ניתן לו הפטר) או שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל – לא יוכל להתמנות כמיופה כוח לענייני רכוש.
  • מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום – ובכלל זה, מי שמספק תמורת תשלום לממנה טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי.
  • מי שמספק לממנה מקום מגורים תמורת תשלום אינו יכול להתמנות כמיופה כוח (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה)
  • מי שכבר מונה כמיופה כוח לשלושה אנשים שאינם בני משפחתו. קיימת חובת הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך במרשם המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי. רק לאחר קבלת אישור הפקדה והטבעת חותמת ההפקדה על גבי ייפוי הכוח המתמשך, ניתן לראות את ההפקדה כמאושרת.

מינוי מספר מיופיי כוח

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח מחליף, למקרה שמיופה הכוח הראשון לא יהיה מעוניין או לא יוכל לבצע את תפקידו לצמיתות. כמו כן, הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח. יש לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד ומהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לרווחתו האישית של האדם, החלפת מקום מגורים אם יש צורך בכך, דאגה לשעות הפנאי של האדם ועוד.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים.

הכוונה היא לענייניו הבריאותיים של האדם – דאגה לצרכיו הרפואיים של האדם דוגמת קביעת בדיקות ותורים אצל רופאים, קבלת החלטות הנוגעות לענייניו הרפואיים של האדם ועוד. יצוין כי, ניתן לערוך ייפוי כוח לעניינים רפואיים בלבד (ראו פירוט בהמשך על ייפוי כוח לעניינים רפואיים בלבד) או לקבוע שהעניינים הרפואיים יהיו חלק מייפוי הכוח המתמשך הכולל שיכול להתייחס לכלל ענייניו של האדם (עניינים רכושיים, אישיים ורפואיים).

הנחיות מקדימות

הממנה יכול לקבוע קביעה כללית – כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ובכך להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת הנחיות מקדימות.

דוגמא: הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

פעולות הדורשות הסמכה בייפוי הכוח המתמשך ופעולות הדורשות אישור בית משפט.

ישנן פעולות מסוימות המחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח לצורך ביצוען (לדוגמא: מתן תרומות ומתנות בסכומים מסוימים). ישנן פעולות מהותיות אחרות המחייבות את מיופה הכוח לקבל את אישור בית המשפט לצורך ביצוען (לדוגמא: עסקאות במקרקעין).

אדם מיודע או פיקוח הממנה רשאי לקבוע אדם מיודע (או מספר אנשים מיודעים) שיקבל מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל ועל פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על המיופה.

מעוניינים לערוך ייפוי כוח מתמשך וזקוקים לעורך דין ייפוי כוח מתמשך?

מוזמנים ליצור קשר עם משרד עורכי דין עודד פסקל. במשרדנו מספר עורכי דין המתמחים ומאושרים ע"י האפוטרופוס הכללי לבצע ייפוי כוח מתמשך.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
שלח
אפשר לעזור ?